กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563