กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565