กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565