• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอค่ายบางระจัน

อำเภอค่ายบางระจันเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางระจัน กำเนิดขึ้นมาเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าการบูรณะค่ายบางระจันอันเป็นสถานที่ชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรมปรากฏ จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2308 เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นวีรกรรม ซึ่งแสดงถึงความสามัคคี กล้าหาญ อดทน เสียสละ และเหนือสิ่งอื่นใด คือความรักชาติอันยิ่งใหญ่สมควรเป็นตัวอย่างอันดีงาม แก่อนุชนไทยรุ่นหลังที่จะจดจำไปชั่วกัลปวสาน จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันพิจารณาฟื้นฟูบูรณะค่ายบางระจัน ซึ่งขณะนั้นคงมีเหลือแต่ซากเจดีย์ และวิหารเล็ก ๆ ที่ปรักหักพังกับเนินดินที่ใช้เป็น แนวกำบังต่อสู้พม่าเหลืออยู่เป็นบางตอนเท่านั้น

ผลการประชุมของคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะค่ายบางระจัน ครั้งที่ 1/2509 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2509 มีข้อหนึ่งว่า “การบูรณะท้องที่ให้เจริญก็เช่นเดียวกัน มอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดทำ เรื่องเสนอกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้ง กิ่งอำเภอค่ายบางระจันขึ้นที่ตำบลบางระจัน เพื่อให้ท้องที่นี้เกิดความเจริญเป็นปึกแผ่นด้วย” ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2515 แบ่งท้องที่อำเภอบางระจันตั้งเป็น กิ่งอำเภอค่ายบางระจัน ให้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2515 เป็นต้นไป และต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2519

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอค่ายบางระจันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอค่ายบางระจันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล ได้แก่

1. โพทะเล     (Pho Thale)           4. ท่าข้าม     (Tha Kham)    
2. บางระจัน     (Bang Rachan)           5. คอทราย     (Kho Sai)    
3. โพสังโฆ     (Pho Sangkho)           6. หนองกระทุ่ม     (Nong Krathum)    

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอค่ายบางระจันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพสังโฆ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพสังโฆ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพทะเลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระจันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสังโฆ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพสังโฆ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้ามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอทรายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล