• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอท่าช้าง

อำเภอท่าช้าง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมาได้มีการแยกตำบลในอำเภอพรหมบุรี ซึ่งอยู่ห่างไกลจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลถอนสมอ ตำบลวิหารขาว และตำบลโพประจักษ์ มารวมเข้าด้วยกัน สาเหตุที่แยกออกมาเป็นอำเภอ เพราะประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบลดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับราชการ จะติดต่อได้โดยทางน้ำซึ่งต้องผ่านประตูของกรมชลประทาน ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ประตูน้ำพระงามและประตูน้ำยางมณี ทางบกไม่มีเส้นทางติดต่อ ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ประกอบกับเคยมีการตั้งอำนวยการเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามโจรผู้ร้ายจับคนเรียกค่าไถ่ ณ ที่ตลาดท่าช้างในปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2503 ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอท่าช้าง ขึ้นกับอำเภอพรหมบุรี[1] และใน พ.ศ. 2506 ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอท่าช้าง[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอท่าช้างตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอท่าช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่

1. ถอนสมอ       (Thon Samo)    
2. โพประจักษ์       (Pho Prachak)    
3. วิหารขาว       (Wihan Khao)    
4. พิกุลทอง       (Phikun Thong)    

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอท่าช้างประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลถอนสมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถอนสมอและตำบลพิกุลทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพประจักษ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิหารขาวทั้งตำบล