• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอเมืองสิงห์บุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองสิงห์บุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล ได้แก่

1. บางพุทรา     (Bang Phutsa)       5. หัวไผ่     (Hua Phai)  
2. บางมัญ     (Bang Man)       6. ต้นโพธิ์     (Ton Pho)  
3. โพกรวม     (Pho Kruam)       7. จักรสีห์     (Chaksi)  
4. ม่วงหมู่     (Muang Mu)       8. บางกระบือ     (Bang Krabue)  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพุทราทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางมัญ ตำบลม่วงหมู่ ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางกระบือ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางมัญ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพกรวมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงหมู่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวไผ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจักรสีห์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระบือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี)