• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
2. พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้