• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี (Vision)
"ศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข"
อาหาร เกษตรปลอดภัย
1. ผู้ผลิต/ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. รับรองแหล่งผลิต
3. ระบบรับรองมาตรฐาน/กำกับดูแล
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
สังคมมีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รายได้เพียงพอ มีความสุข และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สู่ตลาดผู้บริโภคผ่านหลายช่องทาง
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง