• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านแม่ลา หันมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านแม่ลา หันมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านแม่ลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มผ้าหมักโคลนสมุนไพร ลำแม่ลา ม.๒ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน พร้อม นางสาวอุบล ทองน่วม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าให้การต้อนรับ ซึ่งในช่วงนี้โรคไวรัสโควิด 19 กำลังแพร่ระบาดระยะที่ 2 หน้ากากอนามัยกำลังขาดตลาด ทางกลุ่มฯ จึงรับตัดเย็บ หน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และอื่นๆ โดยสามารถตัดเย็บได้ วันละ ๑,๐๐๐ ชิ้น มีลวดลายต่างๆสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของบ้านแม่ลา หน้าสวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นนโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว" คือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หมู่บ้านเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยใช้กลไกของผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนใช้หลักการพัฒนาชุมชน ที่ทำให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ ปฏิบัติและติดตามผลการพัฒนาร่วมกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากท่านใดสนใจสามารถสั่งตัด/สั่งซื้อ/เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โทร.๐๘๑-๓๒๐๔๗๒๙ คุณอุดมรัตน์)