• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางพรเพชร เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีได้นำประเด็นยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งความสุข สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงจำเป็นต้องพัฒนากลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม

สำหรับการจัดโครงการนี้ จัดเป็นกิจกรรมเดินทางบรรยายให้ความรู้ไปตามแต่ละวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี วิทยากรคือ เจแปน นายภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ เป็นคนสิงห์บุรี เป็นเจ้าของธุรกิจ Production House ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปี 2 ทำเบื้องหลังโฆษณาแบรนด์ดังมากมาย ทำเอ็มวีให้กับศิลปินแนวหน้าของประเทศ รวมไปถึงหนังสั้นอีกจำนวนมาก โด่งดังจากการแสดงตลกในรายการดัง ชิงร้อยชิงล้าน และตลกหกฉาก ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี มาสอนให้เด็กอาชีวศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ที่จะพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เจริญก้าวหน้า ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับเสียงหัวเราะดังลั่นห้องประชุม กิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 4,000 คน ระยะเวลาในการจัดโครงการรวม 5 วัน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วันที่ 23 กันยายน หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 และวันที่ 25 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บรี