• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าสิงห์บุรีชูนโยบาย “ทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ”
4 ตุลาคม 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานการประชุมและพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี อย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมด้วย ประวัติของนายชัยชาญ สิทธิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยย่อ อดีตเคยรับราชการกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดิน เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน รักษาการในตำแหน่งสำคัญอีกหลายตำแหน่ง ตำแหน่งล่าสุดก่อนมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นโยบายในการทำงานตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายชัยชาญ สิทธิรัชธรรม จะใช้หลักการบริหารงานคือ “ร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจ ของทุกภาคส่วน พัฒนาจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดสิงห์บุรี” โดยผู้ว่าชัยชาญ ท่านมองว่าการจะพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีได้ ไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำ แต่ต้องเกิดจากทุกภาคส่วน ส่วนราชการทุกส่วน ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนด้วย โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการบริการและดูแลประชาชนเป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรี “งานเก่า นโยบายของผู้ท่านเดิมพร้อมสานต่อ กิจกรรมไหนที่ดีให้ดำเนินการเลย ที่ยังไม่เสร็จก็ให้ทำให้เสร็จ” หลักในการทำงาน เน้นงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพวกเรา” หน่วยงานที่เป็นหน่วยบริการต้องบริการประชาชนไม่ให้เกิดการล่าช้า เพราะภายใต้ความเป็นจริง คือ “ความเป็นธรรมที่ล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม” โดยให้ทุกส่วนราชการยึดประโยชน์ของประเทศชาติ ทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักคุณธรรมในการทำงาน นอกจากนี้นายชัยชาญ สิทธิรัชธรรม ได้กล่าวถึงบุคลิกในการทำงานของตนเองว่า เป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก ไม่วางตัว เป็นคนตัดสินใจเร็วมีอะไรก็พูดกันตรง เอาแต่เนื้อหาสำคัญมาว่ากัน อะไรที่ทุกคนคิดว่าดีเกิดประโยชน์กับประชาชนก็ตัดสินใจทำได้เลย ไม่ต้องรอผู้ว่า ไม่ต้องรอรองผู้ว่า เพราะมันช้าและทำให้ประชาชนลำบากมากขึ้น