• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการดำเนินโครงการ
12 มกราคม 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่   1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลทับยา        อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 1,915,000 บาท

2. โครงการซ่อมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง สายที่ 15 หมู่ที่ 7,13 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 1,412,600 บาท

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหัววน ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 278,500 บาท

โดยมีนายนิธิ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยอำเภอที่รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลบรรยายสรุปโครงการ