• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสิงห์บุรี
21 มกราคม 2565

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัยธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

เป็นประธานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) 

ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดขีปะขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

เป็นหน่วยแพทย์ที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชขนนี ทรงก่อตั้งขึ้น 

ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล 

ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพดี ไม่ทุกข์ทรมาน จากโรคภัยไข้เจ็บ

ซึ่งปฏิบัติงานโดย อาสาสมัคร พอ.สว. ทั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 57 และได้ออกปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน มีอาสาสมัครรวมทั้งสิ้น 1,513 ราย แบ่งเป็นสายแพทย์

และสาธารณสุข จำนวน 858 ราย สายสนับสนุน จำนวน 655 ราย 

ออกให้บริการ รวม 45 ครั้ง มีผู้มารับบริการทั้งหมด 3,545 ราย 

และมีคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 76 ราย

ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้บูรณาการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 

จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดชีปะขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมการให้บริการ ดังนี้

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการทันตกรรม กิจกรรมสร้างกระแสการดูแล

สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย โรงพยาบาลพรหมบุรี

2. วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โดย สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอพรหมบุรี

ต. มอบยาตำราหลวงพระราชทาน จำนวน 100 ชุด

เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันกับโครงการ 

"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"