• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.50 น.
8 มิถุนายน 2565

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 3  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายวัตถุประสงค์ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อันเป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถวาย และขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้โครงการอยู่ในพระราชานุเคราะห์ ของสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการ แก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการ ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนา ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายในงานจัดให้มีบริการ คลินิกหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี/กฎหมาย คลินิก ชลประทาน คลินิกสหกรณ์ และคลินิกเสริม จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น การบริการด้านการอารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมาการเกษตรจังหวัดชัยนาท สาธารณสุขอำเภอค่ายบางระฉัน โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี และบริษัท คูโบต้า สิงห์บุรี ซึ่งเป็นการเข้ามาให้บริการความรู้และแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดภาระในการเดินทางของเกษตรกรตลอดจนมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนการจัดงานครั้งนี้