• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชน ประชาชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชน ประชาชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาววรรณพร พรหมทอง ผู้ช่วยหัวหน้า สำนักงาน ปภ.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในแต่ละเดือน เฉลี่ยถึง 60 ครั้ง ต่อเดือน และมีผู้เสียชีวิต เกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด  ซึ่งเป็นอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างสูง อันเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย  ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชน ประชาชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และทักษะ การขับขี่รถจักรยานยนต์  ที่ถูกต้องตามหลักการ ถูกกฎจราจร  และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ 3. เพื่อบูรณาการนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ ที่ได้ จากผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่ มาประกอบการวิเคราะห์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป สำหรับการอบรมโครงการนี้ มีจำนวน 8 รุ่น ในพื้นที่ 6 อำเภอ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 8 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 420 คน ส่วนการอบรมในวันนี้ ได้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ มีจำนวน 65 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี  และโรงเรียนสอนขับรถสิงห์บุรีรวมช่าง ณ หอประชุมอำเภอค่ายบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี