• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความหมายตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
15 มิถุนายน 2565

 

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า อักษร “ส” สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ อักษร “ก” สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเป็นสีแห่งศรีของวันพระราชสมภพ ดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎ ภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี สื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ขนาบซ้าย ขวา พระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว ๗ ชั้น เป็นฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การนำดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. สื่อถึงการร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียวถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจชาวไทยทั้งชาติ และผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐยิ่งต่อลูกคือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความทุกข์ยาก และมีอาชีพเลี้ยงตน รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย ขวา หมายถึงพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์ ลวดลายไทย หมายถึงพระปรีชาชาญยิ่งด้านศิลปวัฒนธรรม พระราชทานกำเนิดศิลปาชีพ และทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เลขไทย ๙๐ ภายใต้มาลัยหัวใจ หมายถึงเลขมงคลอันเป็นอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรจบครบ ๙๐ พรรษา ผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ------------------------------ The Royal Emblem marking the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s Ninetieth Birthday Anniversary 12th August 2022 .. The Royal Emblem depicts, at centre, Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s initials: the Thai letters “ส” “ก”; the “ส” letter is in blue, the colour of Her Majesty’s day of birth, and the “ก” letter is in white, the colour of the power and might of Her Majesty’s day of birth. A heart-shaped frame trimmed with braiding of jasmine flowers, lies on a background of pink-signifying the glory of Her Majesty’s day of birth. On top of the Royal Cypher rests the Great Crown which encases the Chakri discus and the Trident, denoting that Her Majesty belongs to the Chakri Dynasty. The Great Crown is at the same time flanked left and right by Seven-Tier Umbrellas of rank. Surrounding the Royal Cypher is the heart-shaped frame, trimmed by jasmine flowers, emblematic of Mother’s Day, braided into a garland, being twined together as one with the hearts of all her subjects, a people united in solidarity and deep respect for Her Majesty, Mother of the Nation; a fount of benevolence nurturing the kingdom and all in the land, giving them support to stave off adversity and earn a living. Swans, on the left and right, each holding an Umbrella, represent Her Majesty’s swan-like beauty and grace. Lines of Thai traceries signify Her Majesty’s many accomplishments in the arts and culture underlying the creation of Her Majesty’s Supplementary Occupations Foundation and her gracious promotion of Thai national identity both within the country and beyond, making it well-known and in vogue. The number 90 in Thai numerals, placed under a heart-shaped garland signifies the auspicious number of the 90th birthday anniversary of Her Majesty The Queen Mother. Beneath the crest lies a blue silk ribbon on which are inscribed the words “Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty The Queen Mother’s 90th Birthday Anniversary 12th August 2022”