• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร เกรดคุณภาพจากสหกรณ์ วันที่ 27 มิ.ย. 2565
27 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร เกรดคุณภาพจากสหกรณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรกิจกรมย่อย พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการกษตรของเกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกร

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์งาน "ตลาดนัดสินค้าเกษตร เกรดคุณภาพจากสหกรณ์" ภายใต้โครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกร ในวันนี้จังหวัดสิงห์บุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและสร้างความ เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สมาชิกของสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทั้งภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบทำให้รายได้ของเกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรลดลง อีกทั้งในสภาวะการแข่งขันสมบูรณ์ในตลาดสินค้าการเกษตร ปัจจัยหลักที่จะทำให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ได้ คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและพัฒนาด้านการตลาด จึงได้มอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดทำ โครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าของการลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจำหน่าย โดยจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน รวมถึงเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐสู่ชุมชนต่อไปโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียความพร้อมในการจัดงาน "ตลาดนัดสินค้าเกษตร เกรดคุณภาพจากสหกรณ์ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นการขยายโอกาสทาง การตลาดของสินค้าเกษตร และเพื่อช่วยให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ ห้างท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี