• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
บทบาทหน้าที่ในงานจิตอาสาของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้าน
4 มิถุนายน 2562

บทบาทหน้าที่ในงานจิตอาสาของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้าน

1 เป็นหัวหน้ากลุ่มประชาชนจิตอาสาระดับหมู่บ้านโดยตำแหน่ง 2 เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้าน ทั้งที่เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยสามารถริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ จากการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทุกกระบวนการ 3 เป็นผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้าน ผ่านช่องทางที่มีอยู่ในทุกภาคส่วน ผ่านศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ