• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท
27 พฤศจิกายน 2560
นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์อำเภอ เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าขายของ ตลาดทุกประเภทที่อยู่ในจังหวัด ประสานงานขอความร่วมมือในการบริการจัดการพื้นที่ตลาดที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้รับลงทะเบียนผู้ค้าไว้ทุกราย และให้คำแนะนำตลาดแต่ละประเภท ตลาดใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการขนย้ายสินค้ามาจำหน่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสียหายในการขนย้าย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทุกประเภท เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ตลาดประชารัฐ แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market, ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ, ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข, ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐ Modern Trade, ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส., ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยจังหวัดสิงห์บุรีจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ค้าสามารถเลือกตลาดได้ไม่เกิน 3 ประเภท