• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี แถลงข่าวเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ Kick off 5 ธันวาคม 2560
29 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดสิงห์บุรี แถลงข่าวเตรียมเปิดตลาดประชารัฐ Kick off 5 ธันวาคม 2560 วันนี้ 29 พ.ย. 60 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นายวิจิตร เลิศไพบูลย์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และนางดวงพร อารีย์พันธุ์ผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรี ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยได้นำสินค้ามาจัดแสดงที่โต๊ะแถลงข่าวมากมาย เช่น ผลไม้ กระเป๋า เครื่องจักรสาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้า OTOP ระดับห้าดาว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าดึงดูดคนมาจับจ่ายตลาดประชารัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ตลาดประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดเปิดตลาดประชารัฐ Kick off ขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทุกอำเภอ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่าที่ไม่มีสถานที่ขายสินค้า ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หาบเร่ แผงลอย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนายกระดับสินค้าของจังหวัดสิงห์บุรี สร้างรายได้ให้ชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้