• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนฯ
22 กรกฎาคม 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12 สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานรับผิดชอบแผนงานโครงการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็นโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 4 โครงการ