• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม ร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี
2 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมส่วนราชการส่วนภูมิภาคร่วมกันกำหนดร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี

โดยที่ประชุมมีมติเสนอตัวชี้วัดดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ประกอบด้วย

1) การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่

2) รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP

3) ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.)/UCCARE

4) ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) 2 ตัวชี้วัด

1) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

2) ประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ร้อยละ 15

โดยสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี จะได้ดำเนินการแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อทำการพิจารณาร่างตัวชี้วัดฯ จังหวัดสิงห์บุรีต่อไป