• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 65 รายการ
 • ชื่อ :
  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11011
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7111
  โทรศัพท์มือถือ:
  0892032963
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่
 • ชื่อ :
  นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11012
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7112
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-9203-4081
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่
 • ชื่อ :
  นายสมชาย ลีหล้าน้อย
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11013
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7113
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-9203-4003
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่
 • ชื่อ :
  นายปรัชญา เปปะตัง
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11130
  โทรศัพท์ :
  036-507-122
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-9901-9729
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น3
 • ชื่อ :
  นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11019
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7117
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-9203-4377
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น 2
 • ชื่อ :
  นายถวิล ยี่สุ้นแสง
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7126
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-4874-0560
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น 5
 • ชื่อ :
  ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  0-3653-0693
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-6569-6193
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี16000
 • ชื่อ :
  น.ส.นงเยาว์ เทพศิริ
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7129
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-9969-6803
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น 3
 • ชื่อ :
  นายอิทธิ เทพมังกร
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7130
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-0045-1058
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
 • ชื่อ :
  นายอาคม สุวรรณโน
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  0-3650-7133
  โทรศัพท์มือถือ:
  08-9956-1157
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ไปที่หน้า