• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 64 รายการ
 • ชื่อ :
  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11011
  โทรศัพท์ :
  036-507-111
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่
 • ชื่อ :
  นายณัฐพล ธานีรัตน์
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11012
  โทรศัพท์ :
  036-507-112
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่
 • ชื่อ :
  นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11013
  โทรศัพท์ :
  036-507-113
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่
 • ชื่อ :
  ณัฐวุฒิ ถุนนอก
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11130
  โทรศัพท์ :
  036-507-122
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น3
 • ชื่อ :
  นางพรเพชร เขมวิรัตน์
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  11019
  โทรศัพท์ :
  036-507-117
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น 2
 • ชื่อ :
  นายประจัญ จันทร์เนตร์
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  036-507-126
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น 5
 • ชื่อ :
  นายปิยะศักดิ์ สามัคคีวีระวัฒนะ
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  0-3653-0693,0-3651-1
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี16000
 • ชื่อ :
  น.ส.นงเยาว์ เทพศิริ
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  036-507-129
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ชั้น 3
 • ชื่อ :
  นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  036-507-130
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
 • ชื่อ :
  นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  036-507-133
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ไปที่หน้า