• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเ
26 มีนาคม 2564


วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหน่วยงานราชการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเสือข้าม หมู่ที่ 7 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภออินทร์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น
โดยวันนี้มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมออกให้บริการประชาชนตำบลประศุก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบทุนในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 10 ทุน เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครบครัวยากจนจำนวน 10ทุน เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมอบถุงยังชีพและยาตำราหลวงพระราชทานจำนวน 100 ชุด เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ และถุงยังชีพ พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีมอบทุนอุปการะเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านงานช่างแจกแบบบ้านเพื่อประชาชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้คำแนะนำโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร การจัดสรรและพัฒนาที่ดินทำกิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งสหกรณ์ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับปรึกษาปัญหาด้านแรงงานสาธิตการฝึกอาชีพรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี พอ.สว. จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และบริการแพทย์แผนไทย และอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรีให้บริการด้วยความเต็มใจ
สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พสกนิกรชาวจังหวัดสิงห์บุรีล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้ง"มูลนิธิ พอ.สว." ขึ้น และจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 57 เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม นับเป็นการให้บริการเชิงรุกด้านต่างๆ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย แนะนำการตรวจเต้านมตนเอง(คัดกรองมะเร็งเต้านม) คัดกรองสารเคมีในเกษตรกรพร้อมให้สุขศึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการ และได้บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการภาครัฐ และเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน