หน้าแรก

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ประกาศ / คำสั่งจังหวัด

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 949/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 949/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 749/2565 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระว้ง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COvid -19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 749/2565 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระว้ง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COvid -19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ ๖๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๔๒)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ ๖๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๔๒)

ข่าวสาร / กิจกรรมการดำเนินงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สั่งตรวจ ATK ทุกหน่วยงานราชการในจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สั่งตรวจ ATK ทุกหน่วยงานราชการในจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์

Read More
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ระดับอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ระดับอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี

ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ออกตรวจแรงงานต่างด้าว ป้องกันแรงงานลักลอบเข้าประเทศ

ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ออกตรวจแรงงานต่างด้าว ป้องกันแรงงานลักลอบเข้าประเทศ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19