หน้าแรก

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ประกาศ / คำสั่งจังหวัด

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ ๒๑๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ ๒๑๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี  ที่ ๒๑๓๐/๒๕๖๔  เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๑๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี  ที่ ๑๙๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๙๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)

ข่าวสาร / กิจกรรมการดำเนินงาน