หน้าแรก

ประกาศ / คำสั่งจังหวัด

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๗๙๙/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๓๔)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๗๙๙/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๓๔)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่๑๖๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ปิดร้านเสริมสวยจิ๊บเป็นการชั่วคราว)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่๑๖๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ปิดร้านเสริมสวยจิ๊บเป็นการชั่วคราว)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๕๔๐/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๓๒)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๕๔๐/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๓๒)