ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนSingburi Covid Free Province เป็นวาระของจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนSingburi Covid Free Province เป็นวาระของจังหวัดส
วันนี้ (8 พ.ย.64) เวลา 13.30 น.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสิงห์บุรี Singburi Covid Free Provinceเป็นวาระของจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้กรอบการทำงานแบบ“บูรณาการทุกภาคส่วน” เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในความปลอดภัย ในการเปิดดำเนินกิจกรรม กิจการ การดำเนินชีวิตของประชาชน และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีมาตรการดำเนินงานมีดังนี้
1.ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ ควบคุม กำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1การเฝ้าระวังการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Sentinel Surveillance)ด้วยการตรวจATKในกิจกรรมกิจการที่เปิดดำเนินการ และในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเครือข่ายผู้ที่มีศักยภาพในการตรวจ ATK ทุกชุมชน เน้นการตรวจในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อและแพร่เชื้อ เช่น ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัด พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลุ่มเปราะบาง ประชาชนกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ ,ผู้ที่มีโรคประจำตัวใน ๗ กลุ่มโรค ,หญิงตั้งครรภ์)สร้างทีมสอบสวนและควบคุมโรคระดับชุมชน
1.2 การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ (Smart Control)เน้นมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกันการติดเชื้อขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)ร่วมกันกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการเปิดดำเนินกิจกรรม กิจการ(Covid Free Setting)และมีการประเมิน Thai Stop Covid Plus ดำเนินการตามมาตรการการรวมคนในการทำกิจกรรม จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และรายงานการจัดกิจกรรม กิจการต่อเจ้าหน้าที่ในการประเมินความปลอดภัยก่อนการดำเนินการ
1.3 การดำเนินกิจกรรม กิจการต่างๆ (Setting)ตามเกณฑ์ประเมินความปลอดภัย ๓ ด้าน ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมผู้ให้บริการ และผู้รับบริการโดยผู้เปิดดำเนินกิจกรรม กิจการต้องประเมินตนเองด้วย Thai Stop Covid Plus และรับการตรวจประเมินโดยทีมประเมิน
2.จังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบาย Singburi Covid Free Province คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีหน้าที่ประเมินรับรองมาตรฐานในกิจกรรม กิจการต่างๆโดยจำแนกเป็นระดับมาตรฐาน และระดับดีเยี่ยมพร้อมทั้งมอบป้ายรับรองการผ่านมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.ทุกภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019มีการเฝ้าระวังการระบาดในหน่วยงาน องค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อวางแผนการควบคุมโรคและปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *