แนวทางการเดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564

ขอความร่วมมือ งดหรือหยุดการเดินทาง. หากมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้ปฏิบัติตามนี้อย่างเครงครัด…