ศธ.ประสานมือ สธ.กำหนดมาตรการกลางวัดความพร้อมของโรงเรียน ก่อนเปิดเรียน เช่น ฉีดวัคซีน โซนพื้นที่เสี่ยง และแผนเผชิญเหตุ

ศธ.ประสานมือ สธ.กำหนดมาต

Read more

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๙๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)

Read more