ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน และครม.มีมติลดภาษีอีก 90% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รมว.มท.เห็นชอบขยายกำหนดเ

Read more

ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โคว

Read more

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เป็น 800 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ก

Read more