กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วน ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 42 และคำสั่ง ศบค.ที่ 3 / 2565

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วน

Read more