เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1, เข็มที่ 2, เข็มที่ 3 หรือ เข็มที่ 4 Walk in เข้ารับบริการที่ รพ. รัฐใกล้บ้านท่าน

เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รั

Read more

เร่งสำรวจพื้นที่ที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำ

. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ

Read more

สปสช. ยืนยันรักษาแบบ “เจอ แจก จบ” หลัง 1 ก.ค. 65 รับบริการหน่วยบริการใกล้บ้านได้ ย้ำ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

สปสช. ยืนยันรักษาแบบ &#8

Read more

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 1400/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46)

Read more

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร “สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ”

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหน

Read more

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 13) ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำ

Read more

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 12/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำ

Read more

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้

Read more