กฎเหล็ก…ร้านธงฟ้า จะมีการตรวจสอบร้านค้า ผู้ให้บริการที่เข้าร่วม #คนละครึ่ง #เราชนะ หากฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือบริการ จะถูกยกเลิกสิทธิทั้งผู้ถือบัตรและร้านค้า

กฎเหล็ก…ร้านธงฟ้า

Read more

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓๐๐/๒๕๖๔เรื่อง มาตรการการผ่อนคลายการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ท

Read more

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการ

Read more