คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ ๒)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ท

Read more

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓๒๕๔/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกําหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

👉 คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี

Read more

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เ

Read more

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓๐๐/๒๕๖๔เรื่อง มาตรการการผ่อนคลายการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ท

Read more