ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และการปฏิบัติของประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

Read more

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขอความร่วมมืองดการนำเสนอข่าว โพสต์ แชร์ หรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เ

Read more

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ท

Read more