คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ท

Read more

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสิงห์บุรี ที่ 6/2563 เรื่อง ยกเลิกการตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการ

Read more

มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ(ฉบับที่ 9) และคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 4/2563

มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ตาม

Read more

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เ

Read more