ยินดีต้อนรับ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 จึงให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เอกสารเผยแพร่