ข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี
 
ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี
ตราประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี
สรุปข้อมูลสำคัญจังหวัด
บรรยายสรุปจังหวัดสิงห์บุรี
สินค้า OTOP จังหวัดสิงห์บุรี
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารปัจจุบัน
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
วิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
กำหนดการปฏิบัติราชการ
   สำนักงานจังหวัด
 
โครงสร้างอัตรากำลัง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
  บริการประชาชน
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ข่าว 7 สีนกน้อยสิงห์บุรี
   
 
 
 
 
 
 
 
Web Design Factory
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551
 
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
RSSTHAI

 
 
 
 
สิงห์บุรี เมืองน่าอยู่ อันดับ 1 ของไทย 
23 ส.ค. 2556
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556  
19 ส.ค. 2556
แบบป้ายประชาสัมพันธ์ "สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของไทย"  
1 ส.ค. 2556

ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชน เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์
ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
 

1 ส.ค. 2556
คู่มือสำหรับระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
 
19 ก.ค. 2556
โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2556
 
15 ก.ค. 2556
แบบป้ายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ
9 ก.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553)
1 ก.ค. 2556
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 
ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
   
14 มิ.ย.2556
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสิ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เข้าประกวด 
6 มิ.ย. 2556
กิจกรรมของส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี รอบเดือนพฤษภาคม 2556  
6 มิ.ย.2556
ชาวบ้านในตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 
6 มิ.ย.2556
การประกวดกรพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
27 พ.ค. 2556
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครฯ เข้ารับราชการ  
10 พ.ค. 2556
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2556  
8 พ.ค. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี   
2 พ.ค. 2556
การประดับธงตราสัญญลักษณ์ 100 ปี  
25 เม.ย.2556
ผลการออกสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2556   
17 เม.ย.2556
การปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี  
14 มี.ค. 2556
เอกสารการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558    เอกสาร1   เอกสาร 2    วีดิทัศน์    เพลงอาเซียน   
12 มี.ค. 2556

ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสล้ายวันประสูติอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  
และดาวน์โหลดป้ายถวายพระพร  
5 มี.ค.2556
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2556   
14 ก.พ.2556
เชิญชมรายการเมดอินไทยแลนด์ ยกระดับกระชับสยาม ช่วง ผู้ว่าฯพาทึ่งจ.สิงห์บุรี   
14 ม.ค.2556
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556    
14 ธ.ค. 2555
การสร้างพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม   
8 พ.ย. 2555

การจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์   

2 พ.ย.2555
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ
22 ต.ค.2555

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

22 ต.ค.2555
โครงการรัฐบาลพบประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี  
21ส.ค. 2555
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
26 ก.ค.2555
ผลการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน"
13 ก.ค.2555
เชิญชวนสั่งซื้อเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
3 เม.ย.2555
ประกาศปิดสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี   
30 ม.ค. 2555
พระราชดำรัสเรื่อง "การให้ 4 ประการ"
4 ม.ค. 2555
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค. 2554  
27 ธ.ค.2554
การสั่งจองสมุดบันทึก"มหาดไทยชวนรู้ 2555"  
20 ธ.ค.2554
การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บุรี
5 ก.ย.2554


   
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
 
 
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร 0-3650-7117 โทรสาร 0-3650-7117   e-mail : singburi@moi.go.th