อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด


   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  มาตรา  57  กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

 • บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 • บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

 • บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่ง
  ของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

 • กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น  ยกเว้นข้าราชการทหาร 
  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  และข้าราชการครู  ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง  ทบวง  กรม 
  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี  หรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย 
  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว
  แล้วรายงานกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และข้าราชการครู  ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค 
  ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

 • เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด  และ รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

 • ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย

 • กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 • บรรจุ  แต่งตั้ง  ให้บำเหน็จ  และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมายและตามที่ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง 
  หรืออธิบดีมอบหมาย