โรงพยาบาล  
   
  สถานศึกษา  
   
  องค์กรอิสระ  
   
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น