อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 52/1 ได้บัญญัติอํานาจหน้าที่ของจังหวัด ดังต่อไปนี้

(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม

(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง

(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ

(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด

 


อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  มาตรา  57  กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

(1)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

(3) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

(4) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น  ยกเว้นข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู  ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี  หรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งของกระทรวง  ทบวง  กรม  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และข้าราชการครู  ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาคในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

(6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด  และ รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

(7) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย

(8) กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(9) บรรจุ  แต่งตั้ง  ให้บำเหน็จ  และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมายและตามที่ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

เอกสารเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค