ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.20 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังใหม่) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม
———————————————————————————————————–
ประกาศเจตจำนงในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการภายใต้ภารกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ กฎหมาย และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มีจิตสำนึกที่ดี ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในจริยธรรมและศีลธรรมอันดี พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และใช้ปัญญารู้คิดพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อมและการกระทำใดเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและต้องกำจัด ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม อีกทั้งยังกำกับดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น