อำนาจหน้าที่
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณค่า
บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีอคติหรือข้อจำกัดอื่นใด
ต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
ปฏิบัติตามกรอบแนวทางกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง และนโยบายรัฐบาล