นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสิงห์บุรี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสิงห์บุรี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสิงห์บุรี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี