คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี

ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

    คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2550  มาตรา 55/1 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ.
     ก.ธ.จ.ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
     ก.ธ.จ.มีหน้าที่สอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล กรณีพบว่าการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริตให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
     ก.ธ.จ.จึงถือเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่สอดส่องหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติภารกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศของรัฐบาล