ข้อมูลงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : งานป้องกัน
  
ปี 2548
   
จำนวนโครงการ
25
โครงการ
งบประมาณ
1,688,300
บาท
    
รายการ
 หน่วยงาน 2548
งบประมาณ
ได้รับ (ทั้งปี)
ใช้ไป (สะสม)
คงเหลือ
การบริหารจัดการ  
406,300
406,300
-
  โครงการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด    ศตส.จ.สิงห์บุรี
121,915
121,915
-
  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติดจังหวัด  ศตส.จ.สิงห์บุรี
156,530
156,530
-
  โครงการติดตามประเมินผล  ศตส.จ.สิงห์บุรี
82,160
82,160
-
  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ศตส.จ.สิงห์บุรี
45,695
45,695
-
สถานศึกษา  
30,000
30,000
-
   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  To Be Number One
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
20,000
20,000
-
  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อระดมสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหา
  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรม
  ไม่พึงประสงค์
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
10,000
10,000
-
สถานประกอบการ    
123,200
123,200
-
  โครงการโรงงานสีขาว สนง.แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
10,000
10000
-
  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแรงงานคัพ สนง.แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
89,200
89,200
-
  โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
24,000
24,000
-
ศตส.อ.  
349,500
349,500
-
  ศตส.อ.เมืองสิงห์บุรี  
59,000
59,000
-
  ศตส.อ.อินทร์บุรี  
87,500
87,500
-
  ศตส.อ.บางระจัน  
68,500
68,000
-
  ศตส.อ.พรหมบุรี  
48,500
48,500
-
  ศตส.อ.ค่ายบางระจัน   
54,500
54,500
-
  ศตส.อ.ท่าช้าง  
31,500
31,500
-
โครงการบังคับ  
779,300
779,300
-
  โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน  
113,400
113,400
-
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรี อ.อินทร์บุรี  
80,000
80,000
-
  โครงการปิดล้อมจังหวัดสกัดกั้นยาเสพติด  
140,000
140,000
-
  โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ค้าในเรือนจำ  
15,000
15,000
-
  โครงการจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดในเรือนจำ  
21,000
21,000
-
  โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาสัมพันธ์  
24,000
24,000
-
  โครงการอบรมผู้ผ่านการ  
87,000
87,000
-
  โครงการรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด  
152,200
152,000
-
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรี อ.บางระจัน  
80,000
80,000
-
  โครงการจัดทำประชาคมครอบครัว/หมู่บ้าน อ.เมือง  
66,700
66,700
-
รวม  
1,688,300
1,688,300
-